Películas de Noriaki Yuasa

Viras ataca la tierra

Gamera tai uchu kaijû Bairasu (1968) de Noriaki Yuasa con Kojiro Hongo, Peter Williams, Toru Takatsuka