El DOGV publica el decret que regula el personal del Departament de la Ribera
El DOGV publica el decret que regula el personal del Departament de la Ribera ARXIU - Archivo

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimecres el decret que regula els efectes de l'extinció del contracte de gestió de servici públic per concessió del Departament de Salut de la Ribera en matèria de personal, de cara al procés de reversió a gestió pública, que comença diumenge que ve, 1 d'abril.

La resolució indica que la Conselleria de Sanitat subrogarà tots els contractes vigents a 1 d'abril del 2018, en els mateixos termes i condicions, amb la relació laboral de personal a extingir. També, aquells contractes que sent originalment temporals es transformaren en indefinits, així com els contractes de naturalesa temporal o indefinida que foren subscrits per l'empresa concessionària per necessitats del servici.

No obstant açò, ha puntualitzat que la contractació de nou personal o el canvi de naturalesa jurídica del contracte de treball subscrit inicialment per l'empresa Ribera Salut que s'haja produït entre la data d'entrada en vigor de les normes encaminades a la reversió i el 31 de març que no dispose d'informe favorable de la Direcció General de Recursos Humans podrà no ser subrogat.

Respecte a la condicions de treball, detalla que el personal laboral subrogat exercirà les seues tasques en les mateixes condicions de treball que li foren aplicable de conformitat amb el seu contracte, el conveni col·lectiu i el que es disposa en el text refós de l'Estatut dels Treballadors.

Així mateix, assenyala que les retribucions del personal seran les corresponents al conveni col·lectiu en el moment d'operar la subrogació, així com les que es deriven del contracte de treball, sense perjuí de la seua posterior modificació en els supòsits legalment establits.

Places i nomenaments

La creació de les places del Departament de Salut de la Ribera serà aprovada per Resolució de la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i els nomenaments temporals en el Departament de Salut de la Ribera es duran a terme quan es determine la necessitat de procedir, fins i tot en aquelles places exercides pel personal laboral subrogat.

En el cas que una plaça estatutària ocupada per personal laboral quedara vacant per la concurrència de qualsevol de les causes legalment previstes, la provisió de la mateixa s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en la Llei de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, així com per la normativa vigent a cada moment en matèria de selecció i provisió de places de personal estatutari al servici de les Institucions Sanitàries depenents de la Generalitat.

Quant al personal estatutari, la norma regula el dret d'opció per als treballadors fixos en situació d'excedència. Aquest disposaran d'un màxim de tres mesos, fins a final de juny, per a decidir si opten pel reingrés o per mantindre la seua condició.

El personal estatutari dependent de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat que va passar a dependre funcionalment de l'empresa concessionària, una vegada extingit el contracte administratiu, es mantindrà en aquesta condició, quedant subjecte tant orgànicament com funcionalment als òrgans directius competents del departament.

Consulta aquí más noticias de València.