Els exàmens per a l'accés a grau mitjà seran el 18 de juny i per al grau superior el 20 de juny. Les proves se celebraran en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius.

L'objectiu d'aquests exàmens és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació, ha explicat la Generalitat.

Així mateix, ha ressaltat que la certificació que acredita haver superat les proves d'accés té validesa en tot el territori nacional. Per als alumnes que superen les proves es reservarà en el procediment d'admissió un mínim d'un 20 per cent de les places vacants, un percentatge que podrà ampliar-se en cas que les sol·licituds de l'alumnat que concórrega per altres vies d'accés siga insuficient per a cobrir l'oferta.

El període d'inscripció en les proves s'obrirà el 17 de maig i es tancarà el 31 de maig. L'únic requisit per a poder presentar-se a les proves d'accés a grau mitjà serà tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2018, mentre que per al grau superior s'haurà de tindre 19 anys o complir-los durant 2018.

Així mateix, els qui acrediten estar en possessió d'un títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova. Únicament es tindrà en compte el resultat a l'efecte d'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

El llistat provisional de l'alumnat admès per a realitzar les proves serà publicat el 7 de juny, ha indicat la Generalitat, que ha apuntat que després del període de reclamació, el llistat definitiu d'admesos i exclosos serà publicat el 14 de juny.

D'altra banda, el llistat provisional de les qualificacions de grau mitjà serà publicat el 27 de juny i les reclamacions podran presentar-se del 28 de juny al 2 de juliol. En el cas de les proves de grau superior, el llistat provisional de les qualificacions serà publicat el 28 de juny i les reclamacions podran presentar-se el 2 i 3 de juliol.

La publicació de les llistes definitives de les qualificacions i l'entrega dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 9 de juliol.

DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES

Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà realitzaran una prova comuna per a tots ells que constarà de tres parts que seran: Lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Científic-Matemàtic-Tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació i Competència Digital).

D'altra banda, la prova d'accés al grau superior constarà de dos parts: la comuna i l'específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Llengua Estrangera (anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. La part específica constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l'opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu.

La direcció dels centres docents on se'n vagen a realitzar les proves designarà al professorat dels diferents departaments didàctics i/o d'orientació que hauran d'informar a les persones interessades sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d'avaluació i possibilitat d'exempció de les proves, ha agregat la Generalitat.

Consulta aquí más noticias de València.