En concret, els 'populars' proposen suprimir de les funcions del Consell de l'Audiovisual les relatives a atorgar els títols habilitantes que corresponguen als prestadors públics d'àmbit local i autonòmic del servei de comunicació audiovisual i vigilar el compliment de la funció de servei públic que tenen encomanada, així com l'adequació dels recursos públics assignats per a açò.

També plantegen suprimir que siga la seua funció autoritzar les peticions de renovació de les llicències i les revocacions o extincions o participar en la direcció i gestió de les infraestructures per a la prestació del servei de comunicació audiovisual sobre les quals tinga la competència o la titularitat la Generalitat.

Així mateix, demanen modificar la llei perquè aquest òrgan col·labore en la redacció del plec de condicions dels concursos d'atorgament de llicències de comunicació audiovisual, enfront de la funció que se li atorga de "aprovar el plec". També plantegen eliminar la potestat sancionadora que les lleis li atorguen a la Generalitat.

Entre altres qüestions, en l'apartat sobre el nomenament de la Secretaria General elimina les referències al procediment de lliure designació, i en les seues finalitats i principis d'actuació, quan es parla en la llei d'"impulsar que l'activitat dels operadors del sector audiovisual contribuïsca a reforçar la identitat i els trets culturals i lingüístics de la Comunitat Valenciana, així com la seua cohesió social, la seua activitat econòmica i la vertebració territorial", afig el PP que tot açò es realitzarà "en el si de la nostra realitat espanyola".

Consulta aquí más noticias de València.