Antifrau confirma irregularitats i infraccions en el conveni entre Divalterra i la FVMP per a CICAL

  • L'Agència considera que l'entitat de la Diputació no està habilitada per a concedir subvencions.
  • ​Així mateix, afirma que no es justifiquen els percentatges aplicats a nòmines ni les despeses de personal.
Divalterra
Divalterra
EUROPA PRESS/DIVALTERRA

L'Agència Valenciana Antifrau ha confirmat en un informe final les "irregularitats" i "infraccions" que va arreplegar en un primer text provisional respecte al conveni firmat en 2016 entre l'empresa pública de la Diputació de València Divalterra i la Federació Valenciana de Municipis i Provincial (FVMP) per a fer els estudis previs a l'inici de les activitats de la Fundació del Centre d'Investigació de Coneixements aplicats a l'Administració Local (Cical).

L'entitat considera que en aquest acord s'han donat "infraccions en relació amb la naturalesa jurídica de l'actuació de Divalterra", que va atorgar una subvenció a la FVMP, i "amb els procediments per a la verificació i fiscalització de la realització efectiva de les tasques certificades" per part de la federació per a la recepció de l'ajuda de l'empresa provincial, així com "irregularitats en l'adequació dels conceptes i imports dels gastos" del conveni.

Entre les irregularitats, l'Agencia Antifrau cita en el seu informe "l'aplicació de percentatges no justificats de dedicació a les nòmines que justifiquen els gastos de personal adscrit al projecte; l'eliminació no justificada de la justificació final de gastos en les nòmines corresponents a gener de 2017, i l'aplicació no justificada d'un percentatge genèric del 8 per cent sobre l'aportació econòmica com a quantia màxima de gastos generals (9.600 euros)".

Igualment, apunta "la no adequació a fi del conveni de la realització de visites d'exposició del projecte, la cerca de finançament, el lloguer de salons en el campus de la UPV-Gandia, l'anàlisi de RPTs o el disseny de la imatge corporativa de CICAL". Afegeix "el període de vigència real del conveni i la impossibilitat d'imputació al mateix de gastos generats amb anterioritat o amb posterioritat" a aquest.

Entre les anomalies destaca també que "les societats mercantils locals, com Divalterra, no es troben incloses entre les entitats habilitades per a la concessió de subvencions". Així, comenta que encara que "l'experiència demostra que no és inhabitual que la normativa autonòmica i les ordenances municipals els qualifique de persones jurídicopúbliques habilitades per a l'atorgament de subvencions", s'entén que "la Llei General de Subvencions no inclou de cap manera a les societats mercantils entre els agents habilitats" per a açò.

"En conclusió, es qualifica l'actuació com a procediment de concessió de subvenció de caràcter finalista atorgada per Divalterra a la FVMP, no sotmesa al règim jurídic establit en la legislació sobre contractació administrativa, però sotmesa a la normativa reguladora de l'activitat subvencional, amb l'excepció de la inexistència de disposició legal o reglamentària que habilite a Divalterra per a la concessió de subvencions", exposa en l'informe.

Quant a les subvencions, diu que són "tota disposició dineraria realitzada per les administracions en favor de persones públiques o privades" però adverteix que en aquest cas "es manté el dubte" respecte al compliment del requisit que parla que l'entrega econòmica es fa "sense contraprestació directa dels beneficiaris".

Així mateix, sosté que encara que "s'ha constatat que l'objectiu del conveni era articular la col·laboració entre Divalterra i la FVMP per als estudis previs" a l'inici de les activitats de CICAL, en la pràctica, la intervenció de l'empresa provincial "es va limitar a realitzar una aportació econòmica de forma directa a la FVMP, així com a contractar externament l'assessorament jurídic" a aquesta entitat.

"Sense participar"

L'agència precisa, d'altra banda, que eixa externalització "va gestionar en exclusiva la destinació dels fons" i que Divalterra es va limitar "a l'examen i autorització dels comptes justificatius de cadascuna de les factures presentades per la FVMP, sense participar dels resultats del projecte".

Quant als gastos de personal, indica que "no s'aporta acreditació alguna que permeta entendre els percentatges de vinculació al projecte com justificats, exigint-se a Divalterra que faça una espècie d''acte de fe' a la realització del pagament del conveni" i assenyala que "el mateix ocorre en relació amb els gastos generals, dels quals no s'ha aportat ni una única factura de servici o subministrament". Sobre els gastos de projecte fa "la mateixa inferència" i adverteix d'una reducció sense "motius concrets".

Antifrau ha analitzat el conveni després de tindre coneixement al juny de 2018 de "determinats fets relacionats amb un ús irregular de fons públics" en aquest acord. Al setembre de 2019 va emetre un informe provisional i després d'obrir un període d'al·legacions, el final al maig de 2020. Sobre aquest apunta que "no s'ha aportat cap documentació, justificant o prova que permeta reconsiderar" les "irregularitats posades de manifest en l'informe provisional".

"Possibles responsabilitats"

En l'últim document, l'agència ratifica les conclusions del provisional i recomana a les parts del conveni "revisar la quantia de l'aportació econòmica" de l'acord, "tenint en compte les irregularitats posades de manifest", i "iniciar els tràmits que procedisquen" per a "determinar possibles responsabilitats i incoar els procediments disciplinaris que corresponguen".

Antifrau insta també a "determinar la procedència del pagament de les factures pendents" o a començar "les actuacions necessàries" per a "la devolució o reintegrament de les quantitats pagades indegudament". La resolució s'ha notificat a Divalterra, Diputació de València i FVMP "per a les potestats de control i supervisió que procedisquen".

Mostrar comentarios

Códigos Descuento