El TSJCV dóna la raó al PP i diu que té dret a veure els expedients d'Antifrau sobre els socis de Francis Puig

  • La negativa d'Antifrau vulnera el dret a la participació política de la Constitució, segons una resolució.
La síndica Eva Ortiz
La síndica Eva Ortiz
PPCV

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha donat la raó al PP i estima que té dret a consultar els expedients oberts per l'Agencia Antifrau sobre les ajudes al valencià dels socis de l'empresari Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Així consta en la resolució, contra la qual es pot interposar recurs davant el Tribunal Suprem (TS), en la qual els jutges estimen la demanda interposada per la síndica adjunta del grup popular en Les Corts Eva Ortiz contra la negativa de l'Agencia Antifrau a facilitar-li els expedients requerits.

Ortiz va registrar a l'agost del 2019 un escrit dirigit al president de Les Corts perquè li fora traslladada una còpia íntegra de l'expedient d'investigació incoat per l'Agencia Antifrau per les ajudes de foment al valencià. Va emparar la seua petició en l'article 12 del Reglament de la Cambra i en els articles 1.2 i 5 de la Llei 11/2016 de la Generalitat.

Va justificar el requeriment en la presentació d'una denúncia per suposat falsejament de continguts en la justificació de la concessió d'ajudes públiques per a la promoció del valencià per part de les mercantils Kriol Produccions S.L. i Canal Maestrat S.L. També demanava la documentació aportada per aquestes empreses en resposta al sol·licitat per l'òrgan inspector.

A l'octubre de 2019 es va obtindre una resposta negativa. El president de Les Corts va traslladar a Ortiz la contestació a la seua sol·licitud per part del director de l'Agencia Antifrau i s'indicava que hi havia dos expedients oberts i que les actuacions es trobaven sotmeses en deure de confidencialitat i reserva.

D'aquesta forma, Antifrau va indicar que donar trasllat d'aquests expedients, a més de poder suposar incompliment de la llei autonòmica que va disposar la creació i funcionament de l'organisme, posaria en risc les subsegüents actuacions per a aclarir els fets o conductes sobre els quals existien indicis o elements de possible frau o corrupció, en la mesura en què poguera ser coneguda i pública.

Antifrau al·ludia a la possible existència d'interferències que perjudicarien el bon fi de la investigació. La documentació va ser remesa al jutjat de València que instrueix la investigació per aquestes ajudes.

Vulneració de drets

La Sala, després d'estudiar la documentació, estima que la negativa d'Antifrau vulnera el dret a la participació política establit en l'article 23.2 de la Constitució i entén que és d'aplicació preferent enfront d'altres normes autonòmiques el Reglament de les Corts.

Referent a açò, fa referència a l'article 12 del reglament que indica que es facilitaran còpies de la documentació sol·licitada pels parlamentaris a través del president de les Corts sense distingir si eixos documents procedeixen d'òrgans executius del Consell o d'òrgans independents del Consell.

El tribunal tampoc troba obstacle per a satisfer la sol·licitud de còpia de l'expedient realitzada per la síndica adjunta del PP en el fet d'aquest haguera presentat querella per la concessió de les citades subvencions, ja que cal distingir els títols habilitants querellant i diputat en exercici de la seua funció parlamentària.

Per tot, el TSJCV estima el recurs interposat per Ortiz; considera que la resolució d'Antifrau és contrària a dret i l'anul·la; i reconeix el dret de la síndica a obtindre de l'Agència la documentació sol·licitada.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento