Educació estableix el C1 d'anglés com a competència mínima per a donar àrees no lingüístiques en aquesta llengua

La Conselleria d'Educació ha publicat aquest dilluns l'ordre per la qual es determina la competència lingüística mínima necessària (C1) per a impartir àrees no lingüístiques en anglés en les etapes d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Educació Especial, Batxillerat, cicles formatius i formació de persones adultes.
Imatge d'arxiu d'un aula escolar
Imatge d'arxiu d'un aula escolar
GVA

En les disposicions addicionals es detalla que "el professorat que ja estiga capacitat per a impartir ensenyaments en llengües estrangeres en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana ho continuarà estant quan entre en vigor aquesta ordre, sense perjuí del que es disposa en la normativa bàsica quant a la competència lingüística mínima exigida".

A més, els docents en possessió dels requisits per a impartir ensenyaments d'alguna llengua estrangera en nivells no universitaris, per tindre l'especialitat corresponent en el cos de mestres o de professors o catedràtics d'Educació Secundària, o per disposar de la titulació i qualificació específica per a impartir docència de la llengua estrangera corresponent en centres privats, es consideraran amb caràcter general capacitats per a l'ensenyament en aquesta llengua estrangera en àrees o matèries no lingüístiques.

Per tant, a aquest professorat no se li requerirà ni se li expedirà el certificat de capacitació per a l'ensenyament en la llengua estrangera corresponent.

VALENCIÀ

Així mateix, l'ordre estableix també que el C1 de valencià permet vehicular àrees no lingüístiques en aquesta llengua i també impartir continguts curriculars de valencià en Infantil i l'àrea de Valencià en Primària.

El certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre en Valencià i la capacitació per a l'ensenyament en llengua estrangera seran considerats mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents.

S'estableix un termini de dotze mesos perquè les persones que, a l'entrada en vigor d'aquesta ordre -l'11 de febrer-, estiguen en procés de formació per a l'obtenció de la Capacitació i el Mestre puguen registrar el certificat corresponent.

Així mateix, les persones que tinguen la Capacitació expedida i registrada amb anterioritat a l'entrada en vigor o les persones que estiguen en procés de formació per a obtindre-ho, com arreplega l'anterior disposició, quedaran exemptes d'acreditar la competència lingüística prevista en aquesta ordre.

Amb aquesta ordre es deroga la del 15 d'abril del 2013 que regulava les titulacions que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres, així com la posterior sobre el mateix tema d'1 d'agost de 2018.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento