El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2019 contempla una inversió de 2,7 milions per al túnel passant i el canal d'accés a València, enfront del milió d'euros contemplat en els comptes de 2018, i preveu altres 2 milions per a 2020, 60,5 milions per a 2021 i 72,1 per a 2022, del total de 2.164 milions en què es calcula el cost total del projecte.

Així figura en els comptes presentats aquest dilluns en el Congrés, el programa dedicat del qual a la infraestructura del transport ferroviari detalla que aquest exercici es preveu desenvolupar els estudis informatius tant del túnel passant de València com del tram d'alta velocitat entre València i Castelló.

D'altra banda, el projecte de llei arreplega en una disposició addicional l'assumpció parcial del deute del Consorci València 2007 per l'Administració General de l'Estat, de manera que a partir de l'entrada en vigor d'aquests PGE s'assumirà el deute que el Consorci té enfront de l'Institut de Crèdit Oficial per a finançar les inversions realitzades en les infraestructures vinculades a la celebració de la 32 America's Cup que va tindre lloc l'any 2007.

Així mateix, queda condonat el deute que el Consorci València 2007 té davant el Tresor Públic com a conseqüència de l'execució de l'aval que garanteix l'obligació descrita. La condonació s'estén a quantes obligacions principals o accessòries, per recàrrec de constrenyiment, interessos de demora o de qualsevol altra naturalesa es deriven de l'execució del citat aval, quedant extingides amb caràcter general.

En relació amb els gastos financers, l'Administració General de l'Estat assumirà la quantia total dels interessos reportats fins a qualsevol de les dates de pagament que es produïsquen amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, amb independència que part d'eixos interessos pogueren haver-se reportat amb anterioritat.

El Govern entaularà les negociacions oportunes amb la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València per a garantir que es mantinga una adequada gestió de l'espai actualment gestionat pel Consorci València 2007.

Es tindran en compte algunes consideracions, com que l'Administració General de l'Estat exercirà el seu dret deseparació del Consorci València 2007 en la forma establida en els seus estatuts i la normativa vigent o que l'explotació dels espais haurà de fer-se amb ple respecte a les disposicions actualment vigents en matèria de Ports de l'Estat i patrimoni de lesAdministracions Públiques.

Així mateix, ha de garantir-se el pagament dels deutes que el Consorci València 2007 té amb l'Autoritat Portuària de València, de conformitat amb el que es disposa en la normativa tributària i l'altra que resulte d'aplicació.

Consulta aquí más noticias de València.