Les proves de certificació de les EOI se celebraran a partir del 21 de maig
Les proves de certificació de les EOI se celebraran a partir del 21 de maig GENERALITAT VALENCIANA

La Direcció General de Política Lingüística ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el calendari de matriculació i de realització de les proves de certificació dels diferents nivells i idiomes en les escoles oficials d'idiomes (EOI), que se celebraran a partir del 21 de maig.

En el cas de les proves ordinàries, les destreses escrites es realitzaran entre el 23 de maig i el 22 de juny. Pel que fa a la prova de la destresa d'expressió i interacció oral, cada escola d'idiomes fixarà les dates de realització i es podrà realitzar abans que les destreses escrites, a partir del 21 de maig.

Finalment, les destreses escrites de les proves extraordinàries es realitzaran entre el 5 i el 14 de setembre, i la data de realització de la destresa oral també serà establida per cada escola d'idiomes, i es podrà realitzar amb anterioritat a les destreses escrites.

Novetat

La nova convocatòria dóna continuïtat a les millores que es van introduir el curs passat i tot l'alumnat de les escoles oficials d'idiomes, oficial i lliure, tindrà la possibilitat de poder-se examinar en la convocatòria extraordinària de setembre només de les destreses no superades en la convocatòria ordinària. A més, la realització de la prova extraordinària de setembre tindrà lloc en la mateixa escola on va ser realitzada la prova de la convocatòria ordinària.

D'altra banda, com a principal novetat cal destacar que l'alumnat no matriculat en l'EOI durant el curs 2017-18 (alumnat lliure) que supere tres de les quatre destreses de la prova de certificació podrà matricular-se en segon curs del mateix nivell que no ha superat en la convocatòria extraordinària sense la necessitat de fer la prova de nivell.

Calendari de matriculació de l'alumnat oficial

Quant al calendari de matriculació, l'alumnat que al llarg del curs acadèmic 2017-18 estiga matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en l'últim curs de nivell A2, en l'últim curs de nivell B1, en l'últim curs de B2 o en els nivells C1 o C2 podrà inscriure's per a realitzar la prova de certificació corresponent en l'escola oficial d'idiomes on cursa els seus estudis.

Aquesta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes, i es realitzarà des de les 09.00 hores del dia 12 de febrer fins a les 15.00 hores del dia 23 de febrer de 2018.

Finalitzat el termini d'inscripció, les EOI de la Comunitat Valenciana faran públiques les llistes provisionals de l'alumnat inscrit en la prova de certificació el dia 2 de març. Transcorregut el termini de 10 dies per a realitzar esmenes, les llistes definitives de l'alumnat inscrit en la prova de certificació hauran de publicar-se en les escoles oficials d'idiomes amb anterioritat al dia 22 de març.

Alumnat lliure

Pel que fa a l'alumnat lliure o que haja renunciat a la matrícula, el període de matriculació telemàtica comprendrà des de les 9.00 hores del dia 26 de febrer fins a les 14.00 hores del 20 de març. El pagament de les taxes i la presentació de la documentació requerida en secretària de l'EOI haurà de realitzar-se obligatòriament dins del termini comprés entre el dia 27 de febrer i el dia 23 de març. El llistat provisional d'admesos es publicarà el 26 de març i el definitiu, després d'haver donat un termini de 10 dies per a esmenes, el 16 d'abril.

Consulta aquí más noticias de València.