El ple del Consell ha aprovat el decret que regula la implantació del nombre màxim d'alumnes i la jornada lectiva del personal docent en els centres docents públics i concertats de la Comunitat Valenciana. Amb esta norma, es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016 i que té com a objectiu regular, per al curs 2017-18 i successius, el nombre màxim d'alumnes per aula, unitat o professor.

Així, la nova redacció del decret determina un calendari d'implantació progressiva de les ràtios establides en el Decret 59/2016 durant el curs 2017-2018 i successius, ha explicat en la roda de premsa posterior al ple del Consell el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, que hui ha exercit de portaveu de l'Executiu autonòmic.

Les ràtios màximes per unitat o grup per a cada nivell educatiu, segons el Decret 59/2016, són, en Educació Infantil (primer cicle): per a alumnat menor d'un any és de 8 alumnes màxim per unitat; per a alumnat d'un a dos anys és de 13 per unitat; per a alumnat de dos a tres anys és de 20 per unitat; en Educació Infantil (segon cicle), de 25 alumnes per unitat i en Educació Prevaler, també de 25.

Pel que fa a Educació Secundaria Obligatòria, la ràtio es fixa en 30 alumnes per aula; en Batxillerat, en 35 alumnes per unitat (45 en règim nocturn o en règim semipresencial o a distància); en Formació Professional Inicial, 18 alumnes per unitat en la Bàsica i 30 alumnes per unitat en la de Grau Mitjà o Superior (45 en règim semipresencial o a distància); per a Ensenyaments d'Idiomes, entre 20 i 35 alumnes per unitat, segons el nivell (50 per a la modalitat a distància) i en Educació Persones Adultes, entre 12 i 35 alumnes per unitat, segons el nivell i cicle.

Finalment, en el cas d'Ensenyaments esportius, ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa, ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny i ensenyaments artístics superiors, el nombre màxim d'alumnat per professor o professora serà el que es determine en la normativa bàsica vigent.

CURS A CURS

Segons la disposició primera, des del curs 2016-2017, la implantació se n'anirà realitzant de manera progressiva, curs a curs, a partir del primer nivell de cadascuna de les etapes, excepte en Educació Primària, atenent a les disponibilitats pressupostàries.

Pel que fa a Primària, la implantació de la ràtio màxima es realitzarà progressivament curs a curs, a partir del primer nivell del curs 2019-2020, atenent a les disponibilitats pressupostàries.

A més, la disposició segona establix que, durant el període d'implantació, s'aprofitaran les baixes de l'alumnat per a regularitzar les ràtios.

També especifica que, una vegada començat el curs escolar i en cas que es produïsca escolarització d'alumnat d'incorporació tardana, correspondrà a la Comissió Municipal d'Escolarització efectuar la proposta de repartiment.

D'altra banda, la disposició tercera indica que els centres que tinguen dos o més unitats en sisé d'Educació Primària, podran establir, en l'arranjament escolar del curs següent, un nombre d'unitats per a primer d'Educació Primària que permeta fixar una ràtio màxima de 25 alumnes per unitat, sense que açò puga comportar variacions del nombre d'unitats d'Educació Primària ni de la plantilla del centre, i sempre que es dispose dels espais suficients.

Esta mesura es podrà aplicar solament durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019 i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permeten.

Finalment, la disposició quarta fa extensiva a tot el període d'implantació progressiva, la referència, que es fa en el Decret 59/2016, al fet que en el curs 2016-2017, i per als cursos no afectats pel calendari d'implantació, caldria ajustar-se al que es disposa l'Ordre 19/2012.

Consulta aquí más noticias de València.