El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este dilluns la declaració deserta de la licitació del servici de realització d'un estudi d'opinió pública a l'àmbit de la Comunitat Valenciana que permeta analitzar la seua estructura social, que comptava amb un pressupost base de 45.000 euros, que sumats a l'IVA, ascendia a 50.820 euros.

Tal com assenyalava a l'anunci de licitació, publicat l'agost, era un contracte de tramitació ordinària i procediment obert. Alhora, indicava que el preu es valoraria amb fins a un màxim de 70 punts i la qualitat tècnica amb 30 punts.

Tot i això, la Generalitat ha declarat deserta esta licitació per no acreditar l'empresa preadjudicatària el compromís d'adscripció de mitjans exigit en els plecs de clàusules administratives particulars i concórrer la circumstància de no presentació de més licitadors, fet que suposa la impossibilitat material d'adjudicació del contracte.

Consulta aquí más noticias de València.