Coronavirus.- Esplai escalonat i seients fixos en el transport, entre les mesures del protocol en els centres

La Conselleria de Sanitat Universal i la d'Educació han enviat als centres educatius no universitaris el protocol de protecció davant la transmissió de la Covid-19 per al curs 2020-2021, que, entre altres mesures, arreplega la conveniència d'escalonar les eixides de l'alumnat al pati i d'establir llocs fixos en el transport escolar durant tot l'any.
Cadires d'un menjador escolar (arxiu)
Cadires d'un menjador escolar (arxiu)
Óscar J.Barroso - Europa Press

D'aquesta manera, el protocol contempla les mesures d'actuació determinades per les autoritats sanitàries de la Conselleria de Sanitat, que ha realitzat diverses reunions amb el departament d'Educació per a informar en tot moment de com s'ha desenvolupat aquest document.

L'objectiu central d'aquestes directrius és "establir les actuacions que cal prendre per a assegurar una volta a les aules al setembre de manera segura, saludable i sostenible, a través de l'aplicació de mesures de promoció de la salut, la protecció i la prevenció adaptades a les diferents etapes educatives". És també una guia per a facilitar la gestió adequada dels casos amb SARS-CoV-2 per mitjà de l'establiment de protocols d'actuació i coordinació factibles, destaquen des de la Generalitat.

El document recopila mesures per al manteniment del distanciament interpersonal. Com a norma general, es mantindrà una distància d'almenys 1,5 metres en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu.

Es fomentarà, amb la finalitat de limitar els contactes, el transport actiu -a peu o amb bicicleta- al centre educatiu, per a açò es promocionaran en col·laboració amb els ajuntaments, rutes segures i es facilitaran aparcaments de bicicletes.

Sempre que siga possible s'establiran zones d'entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades. A més, s'han de programar de forma escalonada per a evitar aglomeracions. Afig el protocol que per als menors acompanyats de familiars pot resultar d'interés pràctic assenyalar una distància a 2 o més metres de l'accés al recinte, des d'on poder deixar els xiquets i xiquetes perquè accedisquen de forma autònoma al centre.

S'insta igualment a reduir al mínim els desplaçaments de grups d'escolars pel centre facilitant en la mesura que siga possible que siga el professorat el que acudisca a l'aula de referència o realitze les seues sessions de forma telemàtica. El trànsit d'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de forma ordenada i mantenint la distància de seguretat.

A aquest efecte, es recomana assenyalar línies de separació en el centre dels passadissos i indicar la conveniència de circular sempre per la zona indicada per a cada direcció ("carril o camí dret").Es procedirà d'igual forma en les escales i s'indicarà la recomanació, en la mesura que siga possible, de no tocar els passamans o baranes.

Així mateix, s'insta a prioritzar, sempre que siga possible, l'ús dels espais a l'aire lliure per a la realització de les activitats educatives i d'oci.

Com ja és sabut, es demana l'establiment fins a quart de Primària de grups de convivència estable -els anomenats grups bambolla-.

Respecte a les zones comunes, es fa una crida per a prioritzar en la mesura que siga possible, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats educatives i d'oci. A fi de mantindre les mesures de distanciament en el pati es procurarà escalonar els horaris de descans; recomanar l'ús de mascaretes com a mesura de protecció; garantir que es respecte la distància de seguretat a l'eixida i tornada en l'aula; senyalitzar la distribució de l'alumnat per sectors i reforçar la vigilància a l'hora del pati per a garantir l'atenció adequada a l'alumnat.

En l'ús del pati per part dels grups de convivència estable, s'ha de garantir que entre cadascun d'ells hi haja suficient distància per a evitar el contacte entre els diferents grups. Quan les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i en el cas que el centre no dispose d'espais alternatius, l'alumnat romandrà en la seua aula sota la vigilància, preferentment, de l'últim professor o professora amb el qual ha estat. En aquest cas cal procurar mantindre l'aula ventilada durant l'esbarjo.

També cal verificar que la distància de seguretat estiga garantida en totes les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) bé mitjançant disminució de l'aforament bé mitjançant accés escalonat. En biblioteques, sala d'informàtica, sales de descans, de trobada, reunions, tallers i acolliment, també ha de ser contemplada aquesta mesura.

Pel que es refereix a les interaccions amb persones externes a l'organització del centre educatiu, es reduiran al mínim i s'evitaran gestos d'afecte o cortesia social amb els usuaris i les usuàries que suposen contacte físic, inclòs el donar la mà.

En aquesta mateixa línia, durant el període d'incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d'Educació Infantil, no estarà permesa la participació i la col·laboració dels progenitors i les progenitores dins de l'aula.

EXTRAESCOLARS

El programa activitats complementàries i extraescolars s'ajustarà a l'evolució de la pandèmia Covid-19, i es promouran especialment les activitats complementàries que es desenvolupen fora del centre educatiu. Els centres podran organitzar-les sempre que es puga garantir la distància mínima interpersonal, i que, a més, es dispose d'un registre amb la relació de l'alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s'haurien d'aïllar.

En el servici de transport escolar col·lectiu, la mascareta serà obligatòria per a les persones majors de 6 anys i recomanat per a majors de 3 anys. L'assignació de seients es fixarà a principi de curs i quedarà reflectida en un document per part de la persona acompanyant del servici i es mantindrà durant tot el curs acadèmic.

L'alumnat usuari de transport esperarà en les parades, mantenint la distància física i en ordre per a accedir al vehicle en fila i per la porta de davant. Es reservarà l'inici de la cua a les persones que ocuparen els seients de darrere. La baixada es farà en l'ordre invers, sense aglomeracions i evitant contactes.

S'hauran de coordinar els horaris de les rutes i centres escolars, per a optimitzar el temps en les entrades i eixides del centre.

MENJADOR

Finalment, en el menjador escolar, caldrà realitzar un correcte llavat de mans en començar i finalitzar. Des de l'administració s'incideix que l'hora de menjar "suposa diferents reptes, atés que les mascaretes no es poden usar mentre es menja i els menjadors de molts centres solen estar molt concorreguts".

Per açò, es proposa organitzar l'espai i els horaris per a mantindre la distància d'1,5 metres -açò no és necessari entre els alumnes del grup bambolla-; marcar circuits d'entrada i eixida i llocs d'espera previs al servici (ací sí es portarà mascareta); mantindre safates cobertes que seran arreplegades pels comensals sota la supervisió d'un monitor o ser dispensades i recollides per una única persona.

En qualsevol cas, s'han de diferenciar clarament les safates que tenen com a destí comensals amb al·lèrgia i intolerància alimentaria i aquestes hauran de ser etiquetades clarament indicant el contingut de les substàncies que provoquen al·lèrgies o intoleràncies i a qui van destinades.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento