El CJC insta a aclarir el requisit del valencià en la Llei de Funció Pública
El CJC insta a aclarir el requisit del valencià en la Llei de Funció Pública CJC

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) insta en el seu informe sobre l'avantprojecte de Llei de Funció Pública Valenciana a unificar els terminis que la norma arreplega per a desenvolupar reglamentàriament el requisit lingüístic per a evitar la "incoherència i contradicció jurídica" que veu en la llei tal com està plantejada.

En concret, la nova Llei de Funció Pública estableix en la seua disposició final tercera que en un termini de sis mesos des de la seua entrada en vigor el Consell aprovarà la disposició reglamentària que regule l'acreditació del nivell de coneixement del valencià en l'àmbit de l'ocupació pública a la Comunitat Valenciana.

No obstant açò, en la disposició final quarta indica que si transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la llei no s'ha aprovat eixe reglament, el nivell de valencià exigible per a l'accés a l'ocupació pública valencià serà del C1 (grups A1,A2 i B), B2 (per al grup C1) i B1 (per al grup C2), mentre que per a les agrupacions professionals funcionarials serà el certificat A2.

Així, el CJC posa de manifest que mentre en la primera disposició es dóna un termini de sis mesos per a aprovar el reglament que regule l'acreditació del requisit, en la següent "es permet un possible incompliment per part del Consell de la seua obligació" possibilitant un termini d'1 any per a l'aprovació del reglament, la qual cosa "provoca una incoherència i contradicció jurídica entre els citats apartats". Per açò, estima que han d'unificar-se els terminis.

A més, destaca que atés que la norma preveu el nivell exigible de valencià si no es desenvolupa reglamentàriament en un any, "pot descartar la possibilitat que el Consell, amb posterioritat a aquest termini i després de l'aplicació de la previsió legal, puga aprovar cap reglament que contradiga els nivells d'exigència establits supletòriament en el text". Així, eixe any constituiria un termini de caducitat de la facultat de desenvolupament reglamentari atribuïda a l'Executiu, la qual cosa "hauria d'aclarir-se".

També considera que hauria de vincular-se amb l'article que parla del requisit d'accés i que parla d'"acreditar la competència lingüística en el coneixement del valencià que es determine reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents" perquè "no s'interprete com una aplicació automàtica d'aquest requisit, sinó que estiga subjecta al referit principi de proporcionalitat i adequació" al lloc.

Aquesta és una de les observacions essencials que l'òrgan consultiu realitza a la norma, que estima s'ajusta a l'ordenament jurídic sempre que s'atenguen aquelles.

Consulta aquí más noticias de València.