Intu Mediterrani al·lega contra el Pla del Parc Natural del Túria
Intu Mediterrani al·lega contra el Pla del Parc Natural del Túria INTU - Archivo

La promotora d'Intu Mediterrani, el macrocentre comercial projectat a Paterna (València), ha presentat al·legacions davant la Conselleria de Medi Ambient a la proposta de modificació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural del Túria, en considerar que forma part d'"una espiral de decisions polítiques, clamorosament viciades d'arbitrarietat, que se serveixen il·legalment de les potestats administratives per a portar avant l'oposició ideològica al projecte".

La primera de les al·legacions posa de manifest que "el vertader caràcter de la proposta de modificació del PORN és la desviació de poder". "Respon a l'interés reconegut de fer fracassar Intu per part de determinada adscripció política que no compta amb atribucions en matèria d'ordenació del territori però aprofita els seus àmbits competencials per a adoptar decisions que impedisquen el projecte", denuncia la firma en un comunicat.

De fet, assegura que les al·legacions "evidencien que el projecte no es troba ni tan sols proper al Parc Natural del Túria". En segon lloc, exposa "la falta de competència, ja que l'única finalitat del PORN és l'ordenació urbanística general, sense vinculació amb els espais naturals protegits".

"L'ampliació del PORN, incloent sòl de Paterna com a àrea d'interfase, no està en la justificació de l'esmena, que és l'ampliació actual del parc natural als municipis de Bugarra Gestalgar i Chulilla; ni, per tant, s'ha avaluat ambientalment", subratlla la promotora.

En establir per a les àrees d'interfase la classificació urbanística de sòl no urbanitzable protegit, entén que "s'exerciten competències urbanístiques que no competeixen a la Conselleria, tal com ha reconegut el propi director general de Medi Natural, Antoni Marzo".

Al seu juí, "és injustificable que, des del punt de vista de l'ordenació dels espais naturals protegits, s'haja configurat una llengua de sòl que no es troba si més no en continuïtat territorial amb els espais protegits del parc natural, sinó totalment alié a elles".

Una tercera al·legació fa referència al fet que el PORN "no pot separar-se del decret de declaració del parc natural, ja que solament modificant la delimitació establida en el citat decret podrien protegir-se nous espais de forma singular i desvinculada de les afeccions al parc".

Més d'una dècada sense ampliar el parc natural

Intu recorda sobre este tema que la delimitació del parc natural de 2007 "no ha sigut modificada en més d'una dècada, la qual cosa fa qüestionar-se si està facultada la Conselleria per a ampliar-la mitjançant el PORN". Medi Ambient, en la seua opinió, "no pot estendre l'àmbit del parc natural llevat que poguera justificar-se que el que es configura no és un àmbit de protecció exnovo, sinó un àrea d'amortiment dels impactes externs al propi parc, la qual cosa ací no ocorre".

En quart lloc, al·lega que "no concorren els valors ambientals que permetrien la protecció prevista". "El sòl d'Intu Mediterrani està fora de qualsevol possible afecció al parc natural i manca d'interés ecològic, tal com han conclòs els nombrosos informes emesos pels òrgans competents, tant de l'Administració de la Generalitat i l'Administració General de l'Estat, com de l'Ajuntament de Paterna", subratlla.

Tots aquests informes, segons la promotora, "són favorables a la transformació del sòl, per la qual cosa no hi ha dubte que no s'aprecien valors ambientals que recolzen la protecció singular". També veu "cridaner el fet que la modificació del PORN que afecta el projecte Intu no s'ha avaluat ambientalment".

"Política de planificació econòmica prohibida"

Finalment, al·lega que "el PORN constitueix una política de planificació econòmica prohibida". "Una vegada evidenciat que la finalitat de l'ampliació de l'àrea d'influència a Paterna no és la protecció dels espais naturals protegits, resulta clar que la seua fi és adoptar mesures d'ordenació urbanística general, que no competeixen a aquesta Conselleria", assegura.

Per tot açò, la promotora considera que "el vertader rerefons és un desig públicament manifestat d'impedir un determinat model comercial per a afavorir la promoció dels xicotets establiments".

Adverteix que açò "resultaria una vulneració flagrant del dret aplicable, doncs suposa una intromissió il·legítima de l'Administració, mitjançant la limitació injustificada, en l'activitat econòmica" i destaca que "aquesta interpretació ja ha sigut acollida pel Tribunal Suprem, anticipant un risc cert de declaració de nul·litat del pla, per imposar restriccions il·legals a l'activitat de serveis".

Consulta aquí más noticias de València.