Es tracta de les ajudes per a aquells estudiants als qui els resta un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià i estiguen matriculats en crèdits que corresponen a la tercera matrícula o bé matrícules successives.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 13 d'octubre. L'alumnat que sol·licite l'ajuda haurà d'emplenar per via telemàtica el formulari i presentar-ho en els registres de les universitats o en les dependències previstes en la Llei 39/2015.

Aquestes beques compten amb una dotació pressupostària que ascendeix a 150.000 euros. L'objectiu és contribuir al fet que l'alumnat amb dificultats econòmiques no haja d'abandonar els seus estudis i puga finalitzar-los obtenint la seua titulació, incideix el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

L'exempció de les taxes aconseguirà únicament a les assignatures o crèdits que s'haja matriculat la persona sol·licitant en el curs 2018-2019 en una única titulació i especialitat. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació que es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es reporten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l'import de les beques proposades per a la concessió supere l'import global màxim previst en la convocatòria, s'adjudicaran, en primer lloc, a l'alumnat al que li quede un màxim de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis; subsidiàriament, si existeix crèdit disponible, la beca es concedirà a l'alumnat al que li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis.

A més, les ajudes es concediran en orde descendent, d'acord amb la nota mitjana obtinguda per l'alumne o alumna en el curs acadèmic anterior o l'últim realitzat. En aquest cas, les ajudes s'adjudicaran fins que s'esgote l'import global màxim, per la qual cosa quedaran exclosos de la beca els alumnes la nota mitjana dels quals siga inferior a la de l'alumne a partir del com s'esgote aquest import global màxim.

Per a tindre dret a la beca, el llindar de renda familiar no superable serà, per a una família mitjana de quatre membres, de 43.846 euros.

Consulta aquí más noticias de València.