El DOGV publica la convocatòria de les oposicions per a cobrir 3.000 places de mestre d'Infantil i Primària
El DOGV publica la convocatòria de les oposicions per a cobrir 3.000 places de mestre d'Infantil i Primària GVAEDUCACIO

Es tracta de l'oferta pública d'ocupació per la qual es cobriran 3.000 places del cos de mestres, 975 de les quals corresponen a

Educació Primària, 675 a Educació Infantil, 500 a Audició i Llenguatge, 400 a Anglès, 180 a especialistes d'Educació Física, 150 de Música i 120 de Pedagogia Terapèutica.

A les 3.000 places per a Infantil i Primària convocades per a cobrir enguany, se sumaran 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents, els processos selectius dels quals seran convocats en 2019. Així mateix, en el 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents, i en el 2021 hi haurà 2.500 places més per a Infantil i Primària.

SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES

Educació ha incorporat com a novetat que les sol·licituds per a realitzar les proves es realitzen de manera telemàtica per part dels aspirants. Les persones interessades hauran de presentar les seues sol·licituds entre el 20 d'abril i el 4 de maig, el model oficial del qual estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat (https://www.sede.gva.es) i en l'enllaç: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones.

En aquest sentit, els formadors TIC dels Cefire oferiran assessorament a aquells aspirants que tinguen algun dubte respecte al procediment de sol·licitud telemàtica.

A més, per primera vegada, l'orde d'Educació de la Generalitat explicita que els tribunals d'oposició seran paritaris en la mesura del possible i, a més, figura per escrit que si alguna aspirant dóna a llum amb el procés iniciat, podrà reprendre-ho després del part fins que es facen públiques les notes de la resta de candidats.

Per part del Ministeri d'Educació s'ha fixat per a totes les comunitats autònomes que l'experiència docent passe de 5 a 7 punts.A més, s'ha establit que s'extraurà un tema més en el sorteig per a redactar la part A de l'examen d'oposició. Depenent dels temes que té cada especialitat, s'extrauran 3, 4 o 5 temes (fins ara eren 2, 3 o 4 temes).

També, el Ministeri marca que la nota final s'obtindrà de ponderar en un 60% la fase d'oposició i un 40% els mèrits. Fins ara la fase d'oposició equivalia a 2/3 i la de mèrits a 1/3, detalla l'administració a través d'un comunicat.

La fase d'oposició constarà de dos proves, que tindran caràcter eliminatori, tal com obliga a complir el Ministeri. La primera de les proves tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a la qual s'opta i constarà de dos parts, que seran valorades conjuntament.

La segona prova tindrà per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent, i consistirà en la presentació d'una programació didàctica i en l'elaboració i exposició oral d'una unitat didàctica.

Consulta aquí más noticias de València.