La Secció Quarta del Contenciós Administratiu considera que la norma, aprovada pel Consell el passat mes de setembre, "no fa sinó mantindre el model lingüístic sobre l'ús del valencià en els ensenyaments no universitaris arreplegat en el decret 9/2017 que havia sigut suspès per l'alt tribunal mesos abans", explica el TSJCV a través d'un comunicat.

Cal recordar que en un primer moment, el tribunal valencià va decidir paralitzar cautelarment el decret de plurilingüisme del Govern valencià, la qual cosa va portar a l'Executiu autonòmic a donar llum verda a un decret llei pel qual es van adoptar mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics en els centres educatius en infantil de 2 anys.

Posteriorment, en un ple del Consell es va derogar el primer decret per a deixar via lliure a una nova Llei de plurilingüisme, que ja ha sigut aprovada en Les Corts i que conté una disposició derogatòria del decret llei.

Per tot açò, la Generalitat va sol·licitar al TSJ que arxivara els deu procediments judicials que està tramitant contra el decret de plurilingüisme, ja derogat, cosa a la qual es va negar l'alt tribunal valencià en entendre que encara manté la seua vigència.

Ara, el TSJ ha informat, a més, que ha decidit plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat enfront del decret llei 3/2017.

"La Conselleria d'Educació no va complir l'orde de suspensió; en el seu lloc, el Govern valencià aprova el decret-llei 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre, convalidat pel Ple de les Corts en la sessió del 8 de setembre de 2017 (DOCV de 12 de setembre de 2017)", expliquen els magistrats per als qui el decret-llei vulnera l'article 86.1 de la Constitució en relació amb l'art. 44.4 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i l'art. 9.3 de la Constitució per arbitrarietat al no existir extraordinària i urgent necessitat per al dictat de tal norma.

A més, el Tribunal demana al TC que declare la inconstitucionalitat del decret llei per vulneració de l'article 24.1 de la Constitució en relació amb l'art. 117.3 ja que es va aprovar amb la finalitat d'impedir l'execució de les resolucions judicials dictades per la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa que acordaven la suspensió del decret de plurilingüisme i establien, a més, la forma en què tal suspensió havia d'executar-se.

Així, la sala assenyala que el propi decret-llei la constitucionalitat de la qual es qüestiona, en la seua exposició de motius "posa en relleu que pretén engegar el sistema establit en el Decret del Consell 9/2017 que estava suspès pel Tribunal (interlocutòria de 23 de maig de 2017 confirmat pel de 20 de juny de 2017) i evitar l'aplicació de la disposició transitòria primera punt 4 del propi decret que mantenia el sistema anterior en tant s'implantava el nou sistema (interlocutòria de 27 de juliol 2017, després confirmat per interlocutòria de 22 de setembre de 2017)".

Afig que "les disposicions específiques posades en qüestió posen en funcionament el sistema durant el curs 2017-2018 en el primer curs del segon cicle d'educació Infantil i els centres sostinguts amb fons públics per a Infantil de 2 anys del 1er cicle d'Educació Infantil".

"NO ES QÜESTIONA LA CONSTITUCIONALITAT INTRÍNSECA"

En sengles resolucions en les quals s'estima la petició de la Diputació Provincial d'Alacant i de l'Associació para la defensa del Castellano a la Comunitat Valenciana, el TSJ explica que "no es qüestiona la constitucionalitat intrínseca ni del Decret 9/2017 ni el Decret Llei 3/2017" sinó que el que es tracta de determinar és si el decret-llei (norma amb rang de llei) "impedeix o limita l'execució de la suspensió del Decret 9/2017" acordada en diverses resolucions de la Sala.

Així, cita la interlocutòria de la Secció Quarta de 23 de maig de 2017 confirmat per un altre de 20 de juny de 2017; així mateix, esmenta la interlocutòria de 27 de juliol de 2017 que resol incident per a l'execució de la suspensió i la interlocutòria de 22 de setembre de 2017 desestimant recurs enfront de l'anterior, resolucions, totes elles, que confirmen que el sistema lingüístic establit en el decret queda en suspens i que, de conformitat amb la disposició transitòria primera punt quart d'aquesta norma "es manté el sistema anterior establit en el Decret 127/2012".

La decisió del TSJ de plantejar qüestió d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional enfront del decret llei no pot ser recorreguda.

Consulta aquí más noticias de València.