Sanitat trau a informació pública el decret que regula els efectes en la plantilla de la reversió de la Ribera
Sanitat trau a informació pública el decret que regula els efectes en la plantilla de la reversió de la Ribera ARCHIVO

Així, durant els pròxims set dies hàbils a partir d'aquest dijous el text del projecte podrà consultar-se en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, http:/www.san.gva.es, 'Normativa sanitària - Participació ciutadana - Al·legacions a projectes', així com en la Direcció general de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades hauran de dirigir-se per escrit a aquesta Direcció general.

El contracte de gestió de servici públic per concessió a la UTE Ribera Salud d'aquest departament de salut finalitza el 31 de març de 2018. D'aquesta manera, el servici revertirà a la Generalitat l'1 d'abril de 2018 i serà aplicable la normativa reguladora de la successió d'empreses. Per açò, la Conselleria regula en aquest decret els efectes de la mateixa en matèria de personal.

Així, la Conselleria se subrogarà en els contractes de treball vigents en aquest moment, ja foren temporals o indefinits. No obstant açò, el decret aclareix que encara que la Conselleria està obligada a assumir els treballadors contractats per Ribera Salud, els principis constitucions d'igualtat, mèrit i capacitat "impedeixen" que "puguen accedir directament a l'Administració i ser considerats com a empleats públics".

A més, aquesta subrogació no afectarà els treballadors contractats per la concessionària entre la data d'entrada en vigor de les normes de reversió, l'1 d'abril, fins al 31 de març de 2018 que no disposen del preceptiu informe favorable de la Direcció general de Recursos Humans, ni a aquells que no compten amb la preceptiva titulació, autorització o habilitació.

D'aquesta manera, el personal subrogat mantindrà la seua relació laboral en la condició de personal laboral a extingir i prestarà els seus serveis sota la dependència orgànica i funcional de la Conselleria fins a l'extinció del contracte de treball per qualsevol de les causes legalment previstes.

No obstant açò, només podrà adquirir la condició d'empleat públic mitjançant la superació dels processos normativament establits a aquest efecte, respectant els principis constitucionals i legals aplicables.

CONDICIONS I SOUS

A més, la plantilla subrogada exercirà les seues tasques en les mateixes condicions de treball que tenien en el seu contracte, en el Conveni Col·lectiu i supletòriament, pel que es disposa en el Text Refós de l'Estatut dels Treballadors.

De la mateixa manera, els seus sous seran les corresponents al conveni col·lectiu, així com les que es deriven del seu contracte de treball "sense perjuí de la seua posterior modificació en els supòsits legalment establits".

L'estructura de places d'aquest departament serà de naturalesa estatutària. En eixe sentit, el decret aclareix que el personal subrogat exercirà les seues funcions en una plaça de naturalesa estatutària però només a l'efecte d'organització, la qual cosa no significa modificació de la seua relació d'ocupació laboral ni de les seues condicions de treball, ni l'adquisició d'aquelles pròpies de la plaça estatutària que ocupa.

A més, si una plaça estatutària ocupada per personal laboral quedara vacant es cobriria de conformitat amb el que es disposa en l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut i en la normativa vigent.

Per la seua banda, el personal estatutari que estava treballant en la Ribera podrà sol·licitar la reincorporació al servei actiu amb caràcter definitiu, en la mateixa categoria i Departament de Salut d'origen, o si açò no fóra possible, en Departaments limítrofs amb aquell.

Si ja haguera transcorregut aquest termini, el reingrés al servei actiu tindrà caràcter de reingrés amb destinació provisional en una plaça vacant de la mateixa categoria i, si escau especialitat, en qualsevol Departament de Salut.

Consulta aquí más noticias de València.