L'acord, publicat este dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), assenyala que les discrepàncies han quedat solucionades atés que les parts coincideixen que l'exposat en la llei d'acompanyament "en cap cas podrà suposar una atribució simultània de la mateixa competència a una altra administració pública" i exigeix a la normativa sectorial autonòmica "l'efectiva garantia de no duplicitat administrativa en la seua atribució".

L'article sobre el qual hi havia discrepàncies modifica l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

La Llei d'Acompanyament estableix que correspon a les entitats locals municipals, comarques i entitats supramunicipals, sense perjuí de les obligacions establides per la legislació de règim local, la titularitat i gestió dels servicis socials generals, conforme a la planificació de l'administració de la Generalitat i la coordinació de les seues activitats amb les institucions i associacions privades, en l'àmbit del seu territori.

També li atribueix, entre altres qüestions, la gestió, d'acord amb la planificació, coordinació i finançament autonòmic, dels recursos necessaris per a l'atenció de les persones en situació de dependència, especialment les relatives als Servicis de Promoció de l'Autonomia Personal, Servici d'Ajuda a domicili i l'activitat d'aplicació tècnica de l'instrument de valoració.

Consulta aquí más noticias de València.