Correspondrà a la Comissió Interdepartamental, elaborar el diagnòstic, la identificació i definició de les zones i municipis amb el risc de despoblació, i sotmetre-la a la consideració del Consell, així com elaborar i proposar al Consell l'aprovació d'un Pla integral, amb un horitzó com a mínim de quatre anys, per a l'impuls demogràfic, econòmic, social i cultural dels municipis considerats en risc de despoblació.

A més, s'encarregarà de coordinar els programes sectorials dels diferents departaments que intervinguen en el Pla, així com realitzar el seguiment i controlar les actuacions que es deriven del Pla.

Així mateix, este grup de treball establirà mesures per a millorar la coordinació de les inversions i ajudes dels diferents departaments de la Generalitat, que afecten els municipis o zones en risc de despoblació, comptant amb la participació de les diferents institucions i agents socials.

De la mateixa manera, la Comissió Interdepartamental emetrà un informe anual en el qual s'inclourà una anàlisi dels indicadors demogràfics i socioeconòmics dels municipis en risc de despoblació, el seguiment i avaluació de les mesures adoptades en desenvolupament de l'estratègia plurianual i, si és el cas, propostes d'actualització de l'estratègia, amb la inclusió de noves mesures o modificació de les existents.

També impulsarà la creació d'un fòrum en el qual els diferents departaments que integren el Consell, les entitats locals, les universitats, els agents socials i les associacions o organitzacions representatives de les persones afectades o vinculades a la problemàtica objecte dels seus treballs informaran sobre les diverses iniciatives que hagen pogut adoptar per a pal·liar el risc de despoblació de municipis de la Comunitat Valenciana, amb especial insistència en aquelles actuacions que impliquen la col·laboració o cooperació amb altres administraciónes públiques.

COMPOSICIÓ

La Comissió Interdepartamental, que està adscrita al departament del Consell competent en matèria de coordinació de l'acció del Consell, estarà presidida per la persona titular de la Presidència del Consell, mentre que la vicepresidència serà exercida per la persona titular de la Conselleria de Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural o en qui delegue.

Igualment, la integraran diversos vocals, un per cadascun dels departaments del Consell que no estiguen representats en la presidència.

Així mateix, seran convidats permanents en les reunions de la Comissió representants de cada mancomunitat de municipis on estiguen ajuntaments afectats i, especialment, les mancomunitats de localitats de les zones interiors de la Comunitat Valenciana.

Des del Consell subratllen que el mitjà rural "s'enfronta des de fa dècades al problema, cada vegada més preocupant, de la pèrdua de població".

Pel que es referix a la Comunitat Valenciana, la situació és particularment greu en algunes comarques que partien ja de densitats de població molt baixes i que, a més, en els últims 30 anys, han patit una sagnia de població extremadament severa.

L'abandonament progressiu del territori dóna lloc a canvis econòmics i socials; suposa la fi de les activitats tradicionals i planteja greus dificultats en l'accés als servicis públics bàsics. A més, les variacions en els usos productius del sòl tenen repercussions importants en la viabilitat del reemplaçament generacional, que impedixen el desenvolupament de les expectatives vitals dels jóvens i agreugen, per tant, l'espiral d'emigració i despoblació.

Així, l'èxode de la població més jove cap a les zones urbanes, en busca sobretot de majors oportunitats d'ocupació té, com a conseqüència, un "preocupant envelliment dels habitants del mitjà rural, que impedix el necessari relleu generacional en molts dels nostres pobles".

Consulta aquí más noticias de València.