Els centres de Primària disposaran de 3.30 hores setmanals de lliure configuració per a reforçar coneixements
Els centres de Primària disposaran de 3.30 hores setmanals de lliure configuració per a reforçar coneixements Europa Press

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat en la Mesa Sectorial l'esborrany del nou Decret de Currículum de Primària, que contempla, entre altres qüestions, dotar de "major autonomia" als centres amb 3.30 hores setmanals de lliure configuració destinades a aprofundir en àrees de coneixement i a afavorir una major qualitat educativa. Així mateix, es preveu la

desaparició de l'assignatura Cultura Valenciana, que actualment s'impartix en cinqué, perquè els seus continguts es treballen de forma "transversal" en altres matèries.

L'administració educativa ha presentat en la mesa de negociació la seua proposta de decret del Consell pel qual es modifica el Decret 108/2014, que establix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'educació primària en el territori valencià.

L'objectiu d'esta modificació, subratllen des del departament que dirigix Vicent Marzà, és "dotar de major autonomia als centres educatius pel que fa al desenvolupament de coneixements, tenint en compte els seus contextos específics".

En este sentit, incidixen, l'esborrany "afavorix que cada centre tinga més hores setmanals de lliure configuració perquè cada escola puga aprofundir en les àrees de coneixement que crega convenients". D'esta manera, "s'intensifica el camí per a la innovació educativa per part del professorat, centre a centre, amb la finalitat de promoure experiències pedagògiques que poden anar des del treball per projectes entre diferents àrees de coneixement fins a la intensificació d'alguna àrea que un centre en concret crea convenient reforçar pel seu context, per a afavorir el bon aprenentatge del seu alumnat".

Amb açò "es pretén flexibilitzar el coneixement més enllà de les assignatures i àrees compartimentadas". En esta línia, el nou decret establix que cada centre dispose de 3.30 hores setmanals de lliure configuració, detallen a través d'un comunicat.

SESSIONS DE 45 O 60 MINUTS

Les principals novetats del decret tenen com a objectiu oferir una major flexibilitat a la jornada lectiva. Per açò, l'horari lectiu setmanal permetrà als centres educatius programar bàsicament en sessions setmanals de 45 minuts o bé de 60 minuts. A més, es possibilita l'aplicació de projectes d'innovació pedagògica, projectes de contingut competencial, interdisciplinaris i tasques d'equips, dins del marc de l'autonomia que els centres tenen reconeguda en la llei.

Els centres han de confeccionar un horari setmanal per a cada curs d'acord amb una sèrie de requisits. En primer lloc, la càrrega horària conjunta assignada al bloc d'àrees troncals (Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques i Primera Llengua Estrangera) ha de ser, com a mínim d'11.15 hores setmanals en cada curs, que representa el 50% de l'horari lectiu setmanal destinat al desenvolupament del currículum.

Així mateix, la càrrega horària conjunta assignada als blocs de lliure configuració autonòmica (Valencià: Llengua i Literatura) i al d'àrees específiques (Educació Física, Religió / Valors Socials i Cívics, Educació Artística) ha de ser, com a mínim, de 7.45 hores.

La càrrega horària assignada a les àrees instrumentals (Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques) no podrà ser inferior a 3 hores.

El període lectiu de lliure disposició queda establit en 3.30 hores setmanals per a cada curs. Es tindrà en compte el que es disposa respecte a l'hora de lliure disposició destinada a la competència comunicativa oral, en funció del nivell del programa d'educació plurilingüe que tinga autoritzat el centre.

Els períodes lectius setmanals de lliure disposició es poden assignar a diverses àrees o a projectes interdisciplinaris, els objectius dels quals siguen assegurar a l'alumnat l'adquisició de les competències i els objectius del currículum. La distribució d'estos períodes lectius no podrà ser aplicada a una sola àrea. En el cas de tractar-se d'àrees no lingüístiques hauran de quadricular-se en la llengua en què consten en el Projecte Lingüístic de Centre.

D'acord amb esta distribució, les àrees de Valencià: Llengua i Literatura i de Llengua Castellana i Literatura han de tindre la mateixa càrrega horària en el còmput total de cada curs.

L'esborrany no inclou l'assignatura Cultura Valenciana, incorporada al currículum durant l'etapa de l'exconsellera d'Educació del PP María José Catalá, ja que l'actual equip de la Conselleria considera que el seu contingut correspon a continguts transversals relacionats a àrees ja existents, com a Socials, Naturals i Llengua, entre unes altres.

Per este motiu, aposten per treballar la cultura valenciana de forma "transversal", com s'ha fet en el sistema educatiu valencià "durant dècades", han explicat a Europa Press.

INNOVACIÓ

El departament de Campanar afig que per a fomentar la innovació i promoure l'autonomia dels centres, la programació didàctica es pot dur a terme mitjançant projectes específics, com per exemple, treball per projectes, per àmbits, interdisciplinaris, dirigits a millorar l'èxit escolar que asseguren als alumnes i les alumnes l'adquisició de les competències i els objectius del currículum.

Igualment, per a afavorir la coordinació, els docents podran organitzar-se en equips,

sota la direcció d'un coordinador. La seua tasca serà la coordinació de les diferents programacions docents i l'adequació d'estes als currículums vigents.

Pel que fa als projectes lingüístics, els centres hauran d'ajustar-se al que es disposa en el Decret 9/2017, pel qual s'establix el model lingüístic educatiu valencià i es regula l'aplicació als ensenyaments no universitaris del territori valencià.

Consulta aquí más noticias de València.