La Llei Seguretat Ferroviària sancionarà les infraccions molt greus amb multes de fins a 380.000 euros

La Llei Seguretat Ferroviària sancionarà les infraccions molt greus amb multes de fins a 380.000 euros

La Llei Seguretat Ferroviària sancionarà les infraccions molt greus  amb multes de fins a 380.000 euros
La Llei Seguretat Ferroviària sancionarà les infraccions molt greus amb multes de fins a 380.000 euros (GVA)
Ampliar
  • L'Avantprojecte de Llei de Seguretat Ferroviària, que ha elaborat la Conselleria d'Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, preveurà multes de fins a 380.000 euros per a les infraccions considerades com 'molt greus'. Alhora, penalitzarà amb fins a 38.000 euros les 'greus' i amb fins a 7.500 les 'lleus'.

Així ho ha avançat la titular d'este departament en la roda de premsa posterior al ple del Consell, acompanyada per la vicepresidenta, Mónica Oltra, on ha destacat que amb esta norma la Generalitat dóna "un pas decisiu i definitiu" en la seguretat ferroviària amb l'objectiu que no es tornen a repetir accidents com el succeït el 3 de juliol del 2006 en la Línia 1 de Metrovalencia en el qual van morir 43 persones i 47 van resultar ferides.

"Teníem un mandat i un deute amb l'Associació de Víctimes del metro 3 de Juliol (AVM3J) i amb la societat valenciana. La llei mira al futur i, sobretot, és el major exercici de dignificació de la política", ha destacat Salvador.

Segons ha explicat, el text ha sigut redactat per una comissió de treball multidisciplinari creada en el si de la Conselleria per a establir un marc jurídic que adapte la normativa europea al sistema ferroviari i tranviari de la Comunitat Valenciana, ja que ha indicat que tant la directiva europea com la llei de l'Estat Espanyol, "no inclouen l'aplicació a metres, tramvies i altres sistemes de ferrocarril lleuger".

En este sentit, ha insistit que es tracta d'una norma "pionera" perquè "no existixen referents autonòmics sobre esta qüestió" ja que ha apuntat que la regulació del transport per ferrocarril d'Andalusia, Catalunya i el País Basc "no preveu un tractament específic i profund de l'aspecte de la seguretat.

Concretament, l'avantprojecte té com objecte l'establiment de normes i procediments de caràcter preventiu i correctiu, destinades a promoure la seguretat ferroviària a l'àmbit de competències de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de les competències que corresponguen a l'Administració General de l'Estat.

D'esta manera, la futura Llei s'aplicarà al sistema ferroviari de competència de la Comunitat Valenciana i abraçarà els requisits en matèria de seguretat del sistema en el seu conjunt, inclosa la gestió en condicions de seguretat de la infraestructura i de les operacions de trànsit i la interacció entre les diferents entitats ferroviàries i els administradors de la infraestructura.

CREACIÓ DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIÀRIA

El text proposa, seguint el model europeu d'assignació de responsabilitat en matèria de seguretat, la creació de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, que serà l'autoritat responsable en esta matèria, i funcionarà com a organisme "autònom, personalitat jurídica pròpia i amb un alt grau d'independència per al compliment dels seus fins".

Salvador ha detallat que esta característica permetrà avançar en una "major eficàcia i transparència", en desllindar el seu específic comès de les entitats gestores de la infraestructura i dels aspectes de la planificació i de la logística del transport públic.

A més, tindrà potestat sancionadora, les multes de la qual ascendiran a fins a 380.000 euros les més greus; fins a 38.000 les considerades com greus i de fins a 7.500 euros les lleus.

Alhora, s'aborda la regulació preventiva de la seguretat amb una visió integrada, que supera els aspectes de projecció, construcció i manteniment del sistema ferroviari valencià, però també a les necessitats de les entitats ferroviàries i el personal adscrit a la circulació ferroviària.

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS FERROVIARIS

D'altra banda, la investigació d'accidents i notificació d'incidents es veurà reforçada mitjançant la creació d'una Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, com a òrgan col·legiat permanent d'investigació tècnica d'accidents i incidents significatius.

La seua composició atendrà criteris de prestigi i qualificació professional en el sector, amb submissió del seu nomenament a l'acceptació o veto de les Corts i un mecanisme de cooptació per a l'elecció de la persona que la presidisca, en ares "de garantir la seua autonomia i independència".

D'igual manera, la consellera ha explicat que l'Avantprojecte de Llei també cataloga i classifica el sistema ferroviari per a conèixer amb exactitud la disparitat de vehicles i xarxes que conformen el sistema ferroviari de la Comunitat i tindre així un millor control de l'àmbit d'aplicació de la futura llei i poder conèixer altres infraestructures com passos a nivell, control, energia, gestió del trànsit i senyalització, així com el sistema funcional de manteniment i explotació.

ESTRUCTURA DE L'AVANTPROJECTE

Concretament, l'Avantprojecte consta de sis títols, sis disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

El títol I, que porta per títol 'Disposicions generals', delimita l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la Llei; així com el concepte i abast de la seguretat ferroviària, definicions legals i principis fonamentals.

El títol II regula la creació de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària i els seus aspectes fonamentals. En el títol III es regula l'estructura del Sistema Ferroviari de la Comunitat Valenciana, classificat en dos tipus de subsistemes atenent al seu caràcter estructural o funcional, per a la determinació de les seves específiques exigències de seguretat. S'establix el règim de seguretat aplicable al personal adscrit a la circulació ferroviària.

El Títol IV regula la certificació de seguretat que les entitats ferroviàries hauran d'obtindre amb caràcter previ i necessari per a la prestació de qualsevol servei ferroviari.

El control de la seguretat ferroviària afronta els aspectes de prevenció, investigació i correcció, abordant de manera diferenciada la investigació d'accidents i notificació d'incidents en el Títol V; i el règim disciplinari de la seguretat en el Títol VI, que al seu torn comprèn la inspecció i supervisió, el règim sancionador i la previsió de mesures no sancionadores per al compliment efectiu de la norma.

El text es complementa amb un catàleg d'annexos que regulen diversos aspectes per a la seua eficàcia immediata, sense perjuí de l'habilitació reglamentària per al seu desenvolupament i contínua adaptació pel Consell.

Consulta aquí más noticias de València.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
Publicada en la dirección url https://www.20minutos.es/noticia/2933392/0/llei-seguretat-ferrovi-ria-sancionar-les-infraccions-molt-greus-amb-multes-fins-380-000-euros/ accede a la noticia online capturando este código en tu móvil Código QR

Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.

Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios