Películas de Fu Biao

Happy Times

Xingfu shiguang (2000) de Zhang Yimou con Fu Biao, Zhao Benshan