Películas de Xun Zhou

Balzac y la joven costurera china

Balzac etla petite tailleuse chinoise (2002) de Sijie Dai con Hong Wei Wang, Kun Chen, Xun Zhou, Ye Liu, Zhijun Cong

Suzhou

Suzhou he (2000) de Lou Ye con Hongshen Jia, Xun Zhou