Películas de Toshirô Mifune

La vida de Oharu

Saikaku ichidai onna (1952) de Kenji Mizoguchi con Kinuyo Tanaka, Toshirô Mifune