Películas de Horst Frank

Las pistolas no discuten

Le Pistole non discutono (1964) de Mario Caiano con Horst Frank, Rod Cameron, Vivi Bach