Películas de Gong Li

Luna tentadora

Temptress moon (1996) de Chen Kaige con Gong Li, Kevin Lin, Leslie Cheung

La joya de Shangay

Yao a yao yao dao waipo qiao (1995) de Zhang Yimou, Zhang Yimou 2 con Baotian Li, Gong Li, Xuejian Li